Ons doelstellings

Die Vereniging se primêre doelstelling is om mense bewus te maak van die argeologie van die Hessequa-gebied en om kundigheid daaroor uit te bou ondermeer deur, maar nie beperk tot die volgende:

  • Bevordering van die openbare belangstelling in en ondersteuning van die argeologie;
  • Doen of laat doen argeologiese en verwante studies;
  • Bewaar of laat bewaar belangrike argeologiese artefakte en reste;
  • Instandhouding en uitbreiding van die bestaande Blombos Argeologiese Museum;
  • Inlig van lede oor tersaaklike aangeleenthede deur onder andere kennisgewings, nuusbriewe, die media en die reël van uitstappies;
  • Aanbieding van lesings en besprekings vir lede en die breë publiek; en
  • Skakeling met ander belanghebbende organisasies en indiwidue waar nodig ten einde die doelstellings van die Vereniging te bevorder.

Afrikaans of / or English